SANGHA

Desde el comienzo de la Escuela de Meditación viene reuniéndose una Sangha (grupo de meditadores comprometidos con la liberación del sufrimiento).Nuestra intención era ofrecer un espacio semanal para que los practicantes de Vipassana de la ciudad y los alrededores sintiesen la compañía de un grupo en el sendero (Dhamma).
 Hay dos opciones para participar en esta Sangha en el Instituto de Psicología Integral Baraka.

baraka-circulos-meditacion-bEntre semana.

En el curso vamos a tener Sangha (meditación colectiva, abierta y gratuita) 2 días a la semana martes y jueves, de 20,15 a 21 horas. Pedimos a  todos los meditadores y meditadoras que van a Baraka que valoren como se merece el hecho de tener esta posibilidad. Que sean lo suficientemente generosos como para ir a sostener la presencia de modo que los demás puedan confiar en que hay un grupo que los sostiene y que está comprometido en recorrer juntos este sendero. Al ser un grupo que se reconoce en la práctica y no en un dogma, un gurú o una doctrina, nuestra aportación está en la misma práctica y nuestra recompensa es poder meditar en grupo.

1 Domingo al mes.

Además nos reunimos también un Domingo al mes, por la mañana, para hacer un intensivo de 4 meditaciones de 45min. La campana suena a las 10, 11, 12 y 13. Esta actividad es de asistencia libre y gratuita y se puede asistir a todas las horas o a alguna en particular. La iremos anunciando según se acerquen las fechas. 
Cuando empezamos a meditar en Baraka nuestra intención era ofrecer un espacio semanal para que los practicantes de Vipassana de la ciudad y los alrededores sintiesen la compañía de un grupo en el sendero (Dhamma). Luego vino la Escuela para hacer frente a la demanda de orientación de gente que quería emprender este viaje. En el momento de comenzar con la Escuela nos propusimos que si hacíamos un grupo de pago teníamos que hacer otro grupo gratuito como ofrenda. Así, en Baraka, siempre hemos equilibrado los grupos de formación y la Sangha (grupo de meditación). Cuando alguien se apunta a los grupos, siempre intentamos que cojan el compromiso de equilibrar su práctica entre el grupo al que vienen para recibir instrucciones y el grupo en el que ofrecen su presencia. Aunque en las primeras etapas del viaje el practicante piensa que ese es el tipo de intercambio, recibir y dar, cuando se avanza en el camino uno se da cuenta de que se recibe más en la Sangha de lo que se da. Disponer de la posibilidad de meditar en grupo es el mayor de los regalos que puede tener un meditador. La meditación en grupo ofrece al practicante una sensación de pertenencia, una continuidad, un apoyo en la sentada, un ambiente sutil, que la convierte en el eje fundamental de la práctica. No es que la practica individual sea menor, es igual de necesaria, pero el camino de la meditación no tiene sentido si uno lo hace para sí mismo. Hemos visto a muchos meditadores que han dejado de practicar por la falta de una referencia grupal. También sabemos de muchos meditadores que han dejado de practicar porque en su ciudad o pueblo no han encontrado un grupo con el que poder sentarse. Muchos meditadores no están interesados en repetir pesados rituales o en implicarse en un grupo organizado que pertenezca a una ortodoxia particular. Fernando Rodríguez Bornaetxea
“En el Sendero, el viaje individual es muy difícil dadas las características sociales y culturales en las que vivimos. En estas circunstancias sólo la Sangha nos da la fuerza y la determinación necesarias para profundizar en el Sendero. La liberación, hoy más que nunca, no es un camino individual sino colectivo.”
 

gracias

Hasiera-hasieratik gure Eskolako Meditazio taldea Shanga batean bildu izan oi da. (Sufrimendutik askapena lortzeko konpromisoa hartu duten pertsona taldea). Helburua, gure hiriko eta inguruetako Vipassana meditatzaileek astero elkarrekin egoteko espazio bat edukitzea zen, bidean zehar (Dhamma) besteen laguntasunaz gozatzeko.

Astean zehar.

2014-2015 ikasturtean Shanga (dohaineko meditazio talde irekia) bat antolatuko dugu astean bitan, astearte eta ostegun arratsaldean 20.15tik-21.00ra. Baraka zentroko meditatzaileei, aukera hau izateari behar den garrantzia ematea eskatzen dizuegu. Bakoitzaren parte-hartze eskuzabalak besteak laguntzen ditu taldea sortu eta mantentzen, eta bidea elkarrekin egiteko konpromisoa indartzen. . Gure ekarpena bakoitzaren presentzian bertan dago, ez gara dogma, guru edo doktrina jakin baten inguruan elkartzen den talde bat. Gure saria, taldean meditatu ahal izatea da.

Hilean behin, igandean

Aurrekoaz gain, hilean behin, igande goizetan, 45’ko lau meditazio saio egingo ditugu. Kanpaiak ordu puntuetan joko du, 10etatik 13ak arte. Dohaineko ekintza da eta ordu guztietan edo bakoitzak aukeratzen dituen orduetan parte har daiteke. Datak aurrez jakin araziko dizkizuegu.
Baraka-n meditazioarekin hasi ginenean, gure helburua, gure hiriko eta inguruetako Vipassana meditatzaileek astero elkarrekin egoteko espazio bat edukitzea zen, bidean zehar (Dhamma) besteen laguntasunaz gozatzeko. Ondoren Eskola sortu genuen, bidai horretan aurrera egin nahi zuen jendea laguntzeko. Hasieratik ondorengo erabakia hartu genuen. Ordaindu beharreko talde bakoitzeko, beste doako talde bat sortzea, opari moduan.. Honela, Baraka-n, hasieratik orekatu ditugu prestakuntza taldeak eta Shanga-k (meditazio taldeak). Norbaitek gure taldeetan izena ematerakoan, beti saiatzen gara bere prestakuntza taldeko parte-hartzea eta doako taldean duen parte-hartzea orekatzen. Hasiera batean ikasleek zera uste dute: Bidezko truke batean ari direla, hau da, hartu-eman harreman baten parte direla. Baina denbora aurrera, Shanga-n parte hartzean, hartutakoa, emandakoa baino askoz gehiago dela konturatzen dira. Meditatzaile batek izan dezakeen oparirik baliotsuena zera da, meditazio talde baten parte izatea. Talde-meditazioak hainbat gauza eskaintzen dizkio meditatzaileari, partaide izate sentimendua, jarraitasuna, eserita egotean sostengua, giro berezia … Honek guztiak, talde-meditazioa praktikaren ardatz nagusi bihurtzen du. Honek ez du esan nahi norberaren bakarkako meditazioak garrantzi gutxiago duenik, baina meditazioaren bideak bere zentzua galtzen du norberak berarentzako bakarrik egiten badu. Meditatzaile asko eta asko ikusi ditugu beraien praktika uzten talde-erreferentzia bat ez izateagatik. Era berean, beste meditatzaile asko daude meditatzeari utzi diotenak beraien herrietan talderik aurkitu ez dutelako. Meditatzaile askok ez dute ortodoxia jakin batean dabilen, eta erritual astunak aurrera eramaten dituen talde baten parte izan nahi. Fernando Rodríguez Bornaetxea
“Bidean zehar, norberaren bakarkako bidaia oso zaila da, gaur egungo ezagugarri sozial eta kulturalak kontuan hartuta. Baldintza hauetan, Shanga-k bakarrik eman diezaguke bidean sakontzeko indarra eta ausardia. Gaur inoiz baino gehiago, askapena ez da bakarkako bidea, taldekoa baizik .
 

gracias

Des del començament de l’Escola de Meditació ve reunint-se una Sangha (grup de meditadores compromesos amb l’alliberament del sofriment).La nostra intenció era oferir un espai setmanal perquè els practicants de Vipassana de la ciutat i els voltants sentissin la companyia d’un grup en la sendera (Dhamma). Entre setmana. En el curs 2013-2014 anem a tenir Sangha (meditació col·lectiva, oberta i gratuïta) 2 dies a la setmana dimarts i dijous, de 20,15 a 21 hores. Demanem a tots els meditadores i meditadoras que van a Baraka que valorin com es mereix el fet de tenir aquesta possibilitat. Que siguin prou generosos com per anar a sostenir la presència de manera que els altres puguin confiar que hi ha un grup que els sosté i que està compromès a recórrer junts aquesta sendera. En ser un grup que es reconeix en la pràctica i no en un dogma, un gurú o una doctrina, la nostra aportació està en la mateixa pràctica i nostra recompensa és poder meditar en grup. 1 Diumenge al mes. A més ens reunim també un Diumenge al mes, al matí, per fer un intensiu de 4 meditacions de 45min. La campana sona a les 10, 11, 12 i 13. Aquesta activitat és d’assistència lliure i gratuïta i es pot assistir a totes les hores o a alguna en particular. L’anirem anunciant segons s’apropin les dates. Quan comencem a meditar en Baraka nostra intenció era oferir un espai setmanal perquè els practicants de Vipassana de la ciutat i els voltants sentissin la companyia d’un grup en la sendera (Dhamma). Després va venir l’Escola per fer front a la demanda d’orientació de gent que volia emprendre aquest viatge. Al moment de començar amb l’Escola ens vam proposar que si fèiem un grup de pagament havíem de fer un altre grup gratuït com a ofrena. Així, en Baraka, sempre hem equilibrat els grups de formació i la Sangha (grup de meditació). Quan algú s’apunta als grups, sempre intentem que agafin el compromís d’equilibrar la seva pràctica entre el grup al que vénen per rebre instruccions i el grup en el qual ofereixen la seva presència. Encara que en les primeres etapes del viatge el practicant pensa que aquest és el tipus d’intercanvi, rebre i donar, quan s’avança en el camí un s’adona que es rep més en la Sangha del que es dóna. Disposar de la possibilitat de meditar en grup és el major dels regals que pot tenir un meditador. La meditació en grup ofereix al practicant una sensació de pertinença, una continuïtat, un recolzo en l’asseguda, un ambient subtil, que la converteix en l’eix fonamental de la pràctica. No és que la practica individual sigui menor, és igual de necessària, però el camí de la meditació no té sentit si un ho fa per a si mateix. Hem vist a molts meditadores que han deixat de practicar per la falta d’una referència grupal. També sabem de molts meditadores que han deixat de practicar perquè a la seva ciutat o poble no han trobat un grup amb el qual poder asseure’s. Molts meditadores no estan interessats a repetir pesats rituals o a implicar-se en un grup organitzat que pertanyi a una ortodòxia particular. Fernando Rodríguez Bornaetxea “En la Sendera, el viatge individual és molt difícil donades les característiques socials i culturals en les quals vivim. En aquestes circumstàncies només la Sangha ens dóna la força i la determinació necessàries per aprofundir en la Sendera. L’alliberament, avui més que mai, no és un camí individual sinó col·lectiu.”

 

gracias